Порядок публікації

Порядок публікації матеріалів

у науковому фаховому журналі «Право і суспільство» (Категорія «Б») № 3 за 2024 р.

(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 1. Приймаються роботи, написані українською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів (включно).

2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:

УДК;

- назва секції;

прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада;

назва статті українською мовою;

- розширена анотація українською і англійською мовою, кожна мінімум по 1800 друкованих знаків.

 На початку англійської анотації мають бути подані назва статті та ПІБ англійською мовою;

ключові слова;

основний текст статті;

література.

3. Статті приймаються до опублікування за такими секціями:

- розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики;

- цивілістика;

- господарське право та процес;

- трудове право, право соціального забезпечення;

- екологічне право;

- адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право;

- фінансове право;

- питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права;

- кримінально-процесуальне право та криміналістика;

- міжнародне право;

- трибуна зарубіжного вченого.

4. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття);

Постановка завдання (формулювання цілей статті);

Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

Література оформлюється відповідно до державних стандартів.

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом. 

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

5. Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва - 30 мм, справа - 15 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому – конкретна сторінка.

Увага! Статті студентів редакція приймає тільки у співавторстві з науковим керівником.

6. Вартість публікації статті обсягом до 12 аркушів складає 1300 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

7. До редакції на електронну адресу  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  у № 3 за 2024 р. журналу до 28 червня 2024 року подаються:

електронний варіант статті;

- довідка про автора, заповнена за посиланням.

Академічна доброчесність

Редколегія здійснює її внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Відповідь про рішення щодо публікації з реквізитами для сплати публікаційного внеску відповідальний секретар надішле автору протягом 2-3 днів.

Після отримання реквізитів потрібно надіслати на електронну пошту копію квитанції.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 жовтня 2024 р.

 

Адреса редакції наукового фахового журналу «Право і суспільство»:

м. Дніпро, вул. Орловська 1-Б, к. 106

тел. +38 (068) 331 69 21

Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00

(крім святкових днів)

Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Електронна сторінка: www.pravoisuspilstvo.org.ua

Приклад оформлення статті

Завантажити інформаційний лист

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»